Boşanma ve Parçalanmış Aile

(Psikolog Asuman Çalgara)

Boşanma, oldukça karışık ve çok boyutlu bir durumdur ve uzun bir zaman diliminde gerçekleşen psikolojik ve sosyal bir süreçtir. Bu alanda çalışan bilim insanları ve araştırmacılar, boşanma sürecini ve bu süreçte yaşananları açıklayabilmek için çeşitli modeller geliştirmiştir.


Bir Yas Süreci Olarak Boşanma


Bu modelde; boşanma, bir aile bireyinin ölümünü takiben oluşan duruma benzeyen bir
psikolojik kriz olarak varsayılmaktadır. Wiseman bu süreci 5 evreye ayırmıştır;
1) İnkar ; Evliliğin bozulmasına yol açan sıkıntı verici faktörler tam olarak açığa
çıkıncaya dek bu evre sürer. Bu evrede evlilik, baskı ve sıkıntılı tarzda devam eder. Bu
süreç, sıklıkla evliliği devam ettirmeyi amaçlayan bir mekanizmadır.
2) Kayıp ve Depresyon; Bu evrede, stres kaynağı ister iç, ister dış kaynaklı olsun
evliliğimizde bir şeyler yanlış gidiyor düşüncesi oluşur. Bu evreyi yaşayan kişi,
sıkıntılarının evliliğiyle ilişkili olduğunun farkına vardığında, tipik ilk reaksiyonu
anlamlılık kaybı, üzüntü, depresyon, yalnızlık hissi ve diğer insanlarla iletişimden
çekilme oluşur.
3) Kızgınlık ve Ambivalans ; Bu süreçte boşanma daha gerçekçi bir düşünce halini
almaya başlar ve beraberinde kızgınlık hisleri daha da artar. Bu duygu durumu,
çocukların velayeti, nafaka, çocuklarla görüşmenin ayarlanması ve diğer konular
hakkında kararların alındığı zamanlarda sıklıkla artabilir.
4) Yeni Yaşam Tarzı ve Kimliğe Uyum Sağlama; Bu evrede boşanma bir gerçek olarak
algılanır ve her bir birey bu yeni gerçekle başa çıkmanın en etkin yolunu bulmaya
çalışır. Boşanma sürecini yaşayan kişinin amacı evlilik, kişilik, meslek, cinsel ve
toplumsal alanlarda yeni bir kimlik geliştirmektir. Bu evrenin en belirgin özelliği eski
kimlikte çözümlenmemiş sorunların yeniden açılması ve yeniden çözülme fırsatının
oluşmasıdır.
5) Kabul ve yeniden işlev görme ; Kabul, yeterli sosyal, cinsel ve mesleki düşünce ve
kimliğe sahip olmaya başlayınca, bir süre sonra gelişir. Bu evrede yeni oluşmuş başa
çıkma yöntemleri pekişir. Yeni ilişkilere karşı korku ve endişeler yatışarak, ikinci
evlilik için fırsatlar doğar. İkinci bir evlilikte başarı, her bir önceki evrelerde
çatışmaların başarılı bir şekilde çözümlenmesine bağlıdır.


Boşanma Süreçleri


Boşanmanın birbirine paralel 6 süreçten (istasyondan) oluştuğunu düşünen Bohannan’a göre bu aşamalarda yaşanan güçlükler, farklı zamanlarda ve farklı şiddetlerde olmaktadır.
Boşanma aşamasında yaşanan süreçler; Duygusal boşanma, hukuki boşanma, ekonomik boşanma, anne-baba olarak (ebeveyn) boşanma, toplumsal boşanma ve ruhsal boşanmadır.

1. Duygusal Boşanma; Duygusal boşanma evliliğin çözülme sürecidir. Bu ilk evrede en
azından eşlerden birinde ilişkilerine yönelik duygusal isteklilik ve arzular azalır. Aile
birliği işlev görmesine rağmen ilişkinin kalitesi iyi değildir. Eşlerin birinde bilinçli ya
da bilinçsiz olarak çekilme ve umursamama vardır. Bu evrede, evlilik yaşantısında
yaşanan rutin zorluklar genellikle daha güç olarak algılanmaktadır.
2. Hukuki Boşanma : Bu evre, eşlerin yasal olarak birbirlerinden ayrılmalarını ve evlilik
birliğinin kanunen sonlandırılmasını içeren bir süreçtir.
3. Ekonomik boşanma :Aile aynı zamanda ekonomik bir birimdir ve çoğunlukla karı -
kocanın mülkiyetlerinin birleşiminden oluşur. Boşanma durumunda bunların
bölünmesi kararı ortaya çıkar. Bu evrede, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan mal
ve paranın uygun bir şekilde pay edilmesi, varsa çocuk/çocuklara ve gerekli
durumlarda eşe ödenmesi gereken nafaka miktarının belirlenmesi gibi zorunlulukları
içeren bir süreçtir.
4. Anne-baba Olarak (ebeveyn) Boşanma: Boşanma sürecinin en sıkıntılı ve en acı
verici yönü ebeveyn olarak boşanmadır. Buradan anlaşılması gereken, anne babanın
birbirinden boşanmasıdır, yoksa çocuklardan boşanma gibi bir durum söz konusu
değildir. Bu durum çocukların velayet hakkı karşı tarafa verilse bile geçerlidir. Bu
süreçte yaşanabilecek olası durumlar şu şekildedir; Baba sıklıkla, annenin çocuklarını
kendisinden ayırmaya ve uzaklaştırmaya çalıştığını ve babaya benzeyen yönlerini
körelttiğini düşünür. Diğer yandan anne sıklıkla, kendinin kararlar almakta tek
sorumlu olduğuna inanıp, babanın çocuklarına karşı annenin otoritesini kırdığını
düşünür. Boşanmış annelerin çoğu yanlarında, kendilerine yol gösterecek fakat
eleştirmeyecek, destekleyecek ve sorumluluklarını paylaşacak birisinin olmasını
isterler. Anne-babanın birbirlerine karşı şüpheleri ya da güvensizliklerinin olması
çocuklarla iletişimlerinde zorluklara, sürtüşme ve acılara yol açmaktadır. (Atalan,
1987)
5. Toplumsal Boşanma: Boşanma, eşler açısından bakıldığında toplumsal yaşantıda çok
büyük değişikliklerin tetikleyicisi olabilir. Boşananların çoğu evlilik dönemlerinde
oluşturdukları arkadaş ilişkilerinde boşanma ile birlikte büyük hayal kırıklıkları
yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu zor dönemlerinde boşanan eşler, arkadaşlarının
yanlarında bulunmadığını ve terk edildiklerini hissederler.
6. Ruhsal Boşanma: Boşanma sürecinin en önemli evrelerinden biridir duygusal
boşanma. Bu evrede ayrılmış olan eşlerin her biri, yeterlilik ve bağımsızlıklarını
geliştirmeye çalışırlar. Eşler, bu hassas dönemde birbirlerinden bağımsız tarzda,
başarısızlıkları ve yanlışları için suçlayacak birini bulmaksızın, yeniden tek başına
yaşamayı öğrenmelidirler. Boşanan kişiler önceleri problemleri çözmek için
kullandıkları yöntemleri denerler, oysa ki bu evrede, boşanma sonrasında işe
yaramayan eski başa çıkma metotlarından vazgeçip yeni çözüm getirici yöntemler
için çabalamalıdırlar.

BOŞANMANIN ÇİFTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Kadınlar; boşanma durumunda genellikle eşi, evliliği ve yaşam düzenini bir arada değerlendirmekte ve kayıp algılamaları da o oranda büyük olmaktadır. Kadınlar için evliliğin diğer boyutları yanında güvenlik de oldukça önemlidir. Eğer varsa evlilik içinde kendini güvende hissetme duygusunun kaybı ayrı bir stres kaynağıdır. Kendini emniyette hissetmeme, geleceğin belirsizliği, statü kaybı, günlük yaşamın devam ettirilip ettirilemeyeceği ile ilgili kaygılar, yeni bir ilişki kurulup kurulamayacağı, yaşam boyu yalnız kalınacağı ile ilgili düşünceler kadını zorlamaktadır. ( Uçan, 2007)
Evlilikte sorunlar olduğu bilinse ve kabul edilse de bu zorluk değişmez. Dul kadın olma fikri sanki büyük şehirlerde aşılmış gibi görünse de, aslında oldukça rahatsız edicidir. Eğitimli ve çalışıyor olmak da tek başına çok işe yarar görünmemektedir. Bir başka kadının varlığı sorgulamaları da beraberinde getirir. Kendisinde ne tür bir eksikliğin bulunduğu, neden böyle
bir tercihin yapıldığı, ilişkide neyin yanlış olduğu tekrarlanan ama cevabı olmayan sorulardır.
Boşanma sonrası kadını bekleyen bir çok zorluk bulunmaktadır. Erkeğe göre yeni ve alışık olmadığı duruma uyumu daha zor olabilir. Burada da kişilik özellikleri uyum döneminin nasıl geçirileceğini belirleyen ana etkenlerdendir. Bağımlı ve duygusal yükü yüksek ilişkilerden çıkanlar onay gereksinimiyle yeni bir ilişki arayışına girebilirler ki sonu yeni bir duygusal
yaralanma olabilmektedir.
Erkeğin yeni ilişkisiyle mutlu, kendisinin mutsuz olduğu yönündeki değerlendirme, çevrenin “Hayatını yaşa” şeklindeki önerileri bu duruma yol açar. Statüdeki değişim utanç verici olarak algılanıp, evli arkadaş çevresinden uzaklaşılabilir. Çocuğun varlığı ve eski eşin ne derece destek verdiği de önemlidir. Bu geçiş döneminde yapılacak psikiyatrik yardım değerli ve işe
yarar görünmektedir. (aile danişmanliği.com)
Erkekler; boşanma noktasına geldikleri durumda dahi, hâlâ karısını seviyorsa, hayatında başka bir kadın yoksa ve boşanmak istemiyorsa, bu durumda erkeğin yaklaşımı, boşanma sürecini ertelemek, uzatmak, boşanmamak için elinden geleni yapmak olur. Boşanma sürecinde her erkek zayıflık, yalnızlık, çelişki, çaresizlik yaşar, depresyona girer. Tek istisna,
başka bir kadına âşık erkektir. İkisi arasındaki fark, narkoz alarak ameliyata giren hastayla, narkoz almadan ameliyata giren hasta arasındaki fark gibidir. Erkeklerin boşanma kararı almasını geciktiren en temel sebepler; çocuk, boşanmanın mali
faturası ve 'çocuğumun annesi ya başkasıyla evlenirse' korkusudur. Boşanma sonrası yeni hayatına adaptasyon konusunda erkekler, kadınlara göre daha fazla zorlanır. Kadın ya da erkeğin boşanma kararı alma sürecindeki ruh halini, psikolojisini belirleyen temel eşik, tarafların boşanma sürecine nasıl geldikleri ve boşanma konusunda uzlaşıp uzlaşamadıklarıdır.

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember

0312 215 95 59

0532 692 04 65

Bişkek Caddesi 37/2

Emek, Ankara